Fiksna protetika

Cirkonijum keramika

Cirkonijum je relativno nov materijal u stomatologiji i sigurno je najveće otkriće nakon metal keramičke krunice. Cirkonijum je kao materijal biokompatibilan, ne daje alergijske reakcije na okolno tkivo, slab je provodnik toplote i elektriciteta, stoga je preosetljivost zuba svedena na minimum; nepovoljna je podloga za nakupljanje plaka što uveliko olakšava održavanje oralne higijene i usporava recesiju gingive.Uz sve navedene prednosti, cirkonijum je dovoljno čvrst materijal da podnese sile žvakanja bočne regije bez da frakturira, a nema metalne baze. Estetske karakteristike su dobre i daju tehničaru mogućnost da izmodeluje krunicu koju je teško razlikovati od prirodnog zuba.

Metalo keramičke krunice i mostovi

Metalokeramičke krune kao solo nadoknade služe da zamene nedostajuće zubne površine jednog zuba.

Rade se kad je potrebno korigovati oblik, položaj, boju zuba, a najčešće se rade zbog velike kariozne destrukcije koju nije moguće sanirati plombom.

Estetski i funkcionalno potpuno imitiraju prirodne zube.

METALO KERAMIČKI MOSTOVI - Izradjuju se kod nedostatka jednog ili više zuba, kad raspored preostalih zuba omogućava da se na njih putem kruna naslone zubi koji nedostaju.

Preostali zubi se bruse. Prvo se radi metalna konstrukcija na koju se kasnije slaže i peče keramika. Rad se trajno cementira – ne skida se. Po komforu i profilaktičkim svojstvima, a u slučaju dobro postavljene indikacije rad je trajan i sprečava dalje propadanje oralnih tkiva.

Valja spomenuti dileme koje se javljaju oko prekomernog žrtvovanja tvrdih zubnih tkiva. Ako su zubi nosači već pod plombama mnogo ih je bolje staviti ispod krune, jer ona zatvara zub sa svih strana i u uslovima dobre oralne higijene nema bojazni da će se zub kvariti.

Ukoliko su nosači potpuno zdravi procenjuje se da li je narušena ravnoteža medju silama koje deluju u ustima, pa se na osnovu toga postavlja indikacija.

Ukoliko ravnoteža nije narušena, što je retko, ne mora se ništa raditi.Ukoliko je ravnoteža narušena – zubi se naginju, isplivavaju u bezubi prostor suprotne vilice – nedostajući zubi se moraju nadoknaditi.

CAD-CAM Tehnologija

U današnje vreme moderne tehnologije možemo slobodno da kažemo da nema oblasti koje ona nije zahvatila. Primeri razvoja tehnologije u stomatologiji su mnogobrojni: digitalni rendgen aparati, primena lasera, kao i CAD/CAM tehnologija. Sama CAD/CAM tehnologija ne predstavlja posebnu vrstu keramičkih materijala već samo specijalan način obrade već gotovih keramičkih blokova. CAD-CAM zapravo predstavlja proces kojim se od gotovih keramičkih blokova, procesom frezovanja, dobijaju gotove navlake i mostovi.

Gotovi keramički blokovi od kojih se izrađuju krunice i mostovi

CAD/CAM, što je skraćenica od dental Computer-Aided-Design/Computer-Aided-Manufacture, označava kompjuterski vođen dizajn i kompjuterski vođenu izradu inleja, onleja, krunica i mostova. Ravoj te tehnologije išao je od mašinsko kopirajućeg frezovanja (copy milling) pa sve do potpuno kompjuterski kontrolisanih sistema, sa velikom bazom formi zuba, koji su omogućavali automatsku izradu krunica i mostova.

Proces izrade krunice iz keramičkog bloka

Poslednja verzija, Cad Cam u odnosu na predhodne sisteme sadrži i neka poboljšanja, kao što su: novi softver, upotreba keramike finije granulacije koja dovodi do manje abrazije prirodnih zuba, veći izbor nijansi prefabrikovanih keramičkih blokova kao i upotreba električne turbine koja omogućava bolju kontrolu kao i veću preciznost obrade keramike. Ovo su zapravo i razlozi za sve veću popularnost ovog sistema u današnje vreme.

Privremene (zaštitne) krunice

U toku terapije,dok se izrađuju fiksne nadoknade,pacijenti mogu da se bave standardnim aktivnostima,zahvaljujući privremenim(zaštitnim) krunicama.Privvremene krunice se izrađuju od estetskih kompozitnih materijala,kompozita sa keramičkim česticama, a nose se u periodu navikavanja ili u vremenu predviđenom za oseointegraciju.

Adhezivni mostovi

Adhezivni mostovi predstavljaju protetsku nadoknadu kod nedostatka jednog zuba.Spada u neinvazivne metode pošto je retencija na zubima do bezubog polja nalik manjoj preparaciji za plombu. Daje odličan estetski rezultat i zadovoljava potpuno funkciju govora. Radi postojanosti nadoknade osoba sa adhezivnim mostom mora izključiti navike: odgrizanje hrane, grickanje noktiju, predmeta, škripanje zubima...

FRC kočić

FRC kočić je staklenim vlaknima ojačan kočić, koji ima visoku rendgen vidljivost. FRC kočić se sastoji se od staklenim vlakana očačanih kompozitom.

Inovativni materijal ojačan staklenim vlaknima, zajedno s posebno osmišljenom kompozitnom osnovom, odgovoran je za prirodan izgled FR kočića.. Za razliku od metalnih kočića,, elastičnost (modul elastičnosti) kočića je identična elastičnpsti dentina, usled činjenice da su staklena vlakna uronjena u kompozitnu osnovu.

Retencija cementiranog kočića adhezivnom tehnikom je tri do četiri puta veća nego kod konvencionalno cementiranog kočića u korenskom kanalu.

Prednosti :

  • Translucencija
  • Rrendgen vidljivost
  • Restauracija koja je prilagođena kanalu korena
  • Visoka retencija

FRC (fiber-glass reinforced composite) kočići sa ojačanim kompozitnim vlaknima predstavljaju alternativu mnogim konvencionalnim materijalima. Upotreba ovih nemetalnih kočića je relativno laka, brza, bezbedna i pouzdana. Istraživanja autora ukazuju na dobre rezultate novih nemetalnih sistema nadogradnje zuba. Imaju fizičke osobine slične dentinu, postižu maksimalnu retenciju sa malo uklanjanja dentina iz kanala korena, ne remete distribuciju opterećenja kroz zubne strukture, zadovoljavaju estetske zahteve, relativno se lako plasiraju u kanal korena i lako se cementiraju, omogućuju dobru retenciju kruničnog dela nadogradnje, poseduju mogućnost lake revizije, laki su za upotrebu, bezbedni i pouzdani, i ekonomski su prihvatljivi. Nemetalni fiber-glass kočići se nedvosmisleno nameću kao savremene sistem nadogradnje endodontski lečenih zuba, i predstavljaju veliki doprinos u poboljšanju kvaliteta sveukupnog protetskog tretmana.

Mobilna protetika

Totalna proteza

Totalna proteza je najčešće rešenje kada u vilici nema nijednog zuba i ona nadoknađuje sve zube i deo alveolarnog grebena. Totalna proteza za zube se izradjuje od akrilata. Postavlja se preko desni, preko gornje i donje vilične kosti. Izradom totalnih proteza drastično se poboljšava kvalitet života bezubih pacijenata, kako u estetskom, tako i u funkcionalnom smislu.

Međutim, kada je u pitanju komfor, totalna proteza je najlošija opcija za pacijente. Umanjuje čulo ukusa, jer prekriva nepce i potreban je dug period adaptacije, jer se stvara osećaj stranog tela u ustima. Takođe se javlja i problem mrdanja proteze, naročito na donjoj vilici, koja je pokretna, što stvara dodatni osećaj nelagode.

Skeletirana proteza

Skeletirana proteza je maksimalno redukovana proteza čiju osnovu čini metalni skelet. Izradjuje se kao trajna nadoknada za skoro sve tipove krezubosti. Prednost parcijalne skeletirane proteze je u maksimalno redukovanoj površini , pa je za pacijente komfornije rešenje jer imaju bolji osećaj u toku jela , smanjen je osećaj stranog tela u ustima , smanjena je mogućnost preloma proteze I stabilnije stoji u ustima u poredjenju sa klasičnom parcijalnom protezom.

Velika prednost skeletiranih proteza je u činjenici da vrše fiziološki prenos pritiska prilikom žvakanja preko preostalih zuba, pri čemu se rasterećuju vilične kosti i sprečava njihova resorpcija.

Skeletirane parcijalne proteze se mogu kombinovati i sa fiksnim protetskim radovima , pri čemu veza između proteze i mosta u vidu attachment-a zadovoljava i estetske i funkcionalne zahteve. Zbog svega navedenog ove proteze spadaju u trajne nadokande.

Kombinovani protetski radovi

Ukoliko je raspored preostalih zuba povoljan, postoji mogućnost modifikovanja skeletirane proteze na način da se kukice kao retencionii elementi zamene “patentima” (attachment). U tom slučaju preostali zubi u vilici se bruse i pokrivaju metal keramičkim mostom koji na svojim krajevima ima ugrađene nastavke koji na principu patrice i matrice ostvaruju retenciju. Tada govorimo o kombinovanom radu odnosno kombinaciji fiksne i mobilne protetske nadoknade.

Zubna proteza na implantima

Zubna proteza na implantatima je tip proteze bez nepca koja se uz pomoć retencionih elemenata pričvršćuje na ugrađene implantate. Ona je Idealno rešenje za protetsku rehabilitaciju bezubih vilica. Za razliku od potpuno fiksnog protetskog rada, za pokrovnu protezu je potreban manji broj postavljenih implantata te sem što je zbog toga manje invazivan zahvat, uveliko smanjuje i finansijski aspekt terapije. Glavni retencijski element predstavlja prečka, koja je fikisirana na četiri pre postavljena implantata čini primar (patricu), dok se sekundar (matrica) nalazi unutar proteze. Uz izvrsnu retenciju i potpuno redukovanu bazu proteze, zubna proteza na implantatima predstavlja idealan i pacijentu vrlo ugodnu za nošenje protetsku nadoknadu.

Zubna proteza na implantatima stoga se najčešće koristi kod pacijenata kojima nedostaju svi zubi, a imaju dovoljnu količinu kosti za ugradnju implantata

Proteza na implantima vs. totalna proteza

Osnovna razlika između ova dva tipa proteza je u tome što obična proteza leži na samoj sluzokoži usne šupljine. Upravo zbog toga ona teže prileže, što automatski znači da je narušena njena stabilnost u usnoj duplji. Kao takva pacijentu ne daje dovoljan osećaj sigurnosti i samopouzdanja jer on celo vreme tokom govora, jela, a posebno smejanja mora da paziti da mu proteza ostane fiksirana.

Ovakva proteza ima na sebi ugrađene posebne retencione elemente koji se vežu na retencione elemente ugrađene u implantat.

Postoje dva tipa ovakvih proteza:

  • Pričvršćene na prečkama
  • Pričvršćene na kuglama

U oba slučaja sama proteza izrađuje se od istog materijala – akrilne baze koja odlično oponaša prirodan izgled gingive i zuba.

Proteze pričvršćene na prečkama podrazumijevaju da se na protezu postavlja tanka metalna prečka koja se pričvršćuje na implantate (3 do 5). Elementi na koju se pričvršćuje proteza ugrađeni su u implantate što omogućava protezi da čvrsto i sigurno leži u ustima.

Proteze pričvršćene na kuglama na implantate se postavljaju uz pomoć metalnog spoja u obliku kugle na implantatima (“muški deo”) koji tačno naležu na delove ugrađene u proteze (“ženski deo”).